Obim djelovanja

Obim djelovanja

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine HNK" br. 4/07) utvđena je nadležnost Ministarstva.

Prema navedenoj zakonskoj normi Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

a) utvrđivanje socijalno-statusnih pitanja vojnih invalida, porodica šehida-poginulih boraca i nezaposlenih branilaca i branilaca drugih odbrambeno-oslobodilačkih ratova i učesnika oslobodilačkih pokreta i zaštite ratnih mirnodopskih vojnih invalida,

b) zaštitu članova porodica poginulih, nestalih i umrlih vojnih invalida,

c) upravni i finansijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite branilaca i invalida u skladu sa Ustavom i Zakonom,

d) rukovođenje organizacijskim jedinicama u općinama,

e) daje mišljenje na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalno-statusna pitanja prava ovih kategorija,

f) izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, harema-groblja branilaca i stratišta nevinih žrtava,

g) vođenje propisanih evidencija iz  nadležnosti ovog Ministarstva,

h) koordiniranje rada s općinskim organima uprave mjerodavnim za pitanja iz oblasti zaštite branilaca i invalida, kao i Federalnim ministarstvom za pitanja branilaca, a sve u skladu sa  primjenom pozitivnih zakonskih propisa i potreba porodica šehida poginulih branilaca i ratnih vojnih invalida,

i) kontinuirano sagledavanje i praćenje pravnog osnova socijalnog osiguranja korisnika zaštite branilaca i invalida,

j) iniciranje donošenja propisa kojima se na jedinstven način regulišu prava iz oblasti zaštite branilaca i invalida, te način i mjere ostvarivanja istih,

k) poslovi i zadaci vezani za vođenje drugostepenih postupaka u vezi osnovnih prava korisnika zaštite branilaca i invalida,

l) rješenje po zahtjevima iznesenim u formi predstavki i putem ličnog obraćanja stranaka, kao i drugih branilaca i organizacija od općinskih do kantonalnih nivoa,

m) aktivnosti vezane za osiguranje zdravstvene zaštite, prevoza na liječenje i rehabilitacije populacije branilaca, te skrb o nabavkama sredstava protetike,

n) poslove i zadatke vezane za realizaciju integralnog informativnog sistema,

o) priprema i obavljanje poslova vezanih za ocjenu radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja pripadnika vojske Federacije BiH  u 1.i 2. stepenu u saradnji s Institutom za procjenu radne sposobnosti,

p) izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,

r) obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnostu skladu sa zakonom.