Struktura

Struktura

ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva formiraju se:

a) osnovne

b) unutrašnje organizacione jedinice

UNUTRAŠNJE ORGANIZACIONE JEDINICE SU:

a) Kabinet Ministarstva

b) Sektor  za pravne, opće i administrativne poslove A RBiH, MUP

c) Sektor  za pravne, opće i administrativne poslove HVO, MUP

Osnovnim organizacionim jedinicama rukovode:

a) sekretar ministarstva

b) pomoćnik ministra za pravne, opće i administrativne poslove A RBiH, MUP

c) pomoćnik ministra za pravne, opće i administrativne poslove HVO, MUP

UNUTRAŠNJE ORGANIZACIONE JEDINICE

U sastavu Kabineta Ministarstva unutrašnje organizacione jedinice su:

a) Odjel za finansijska pitanja, praćenje i realiziranje budžeta ministarstva

b) Odjel za kadrovske, opće i administrativne poslove

c) Odjel protokola

d) Odjel za stambeno zbrinjavanje

U sastavu Sektora za pravne, opće i administrativne poslove A RBiH, MUP unutrašnje organizacione jedinice su:

a) Odjel  za upravno-pravne poslove

b) Odjel za rješavanje o pravima po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

U sastavu Sektora za pravne, opće i administrativne poslove HVO, MUP unutrašnje organizacione jedinice su:

a) Odjel  za upravno-pravne poslove

b) Odjel za rješavanje o pravima po Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

NADLEŽNOST OSNOVNIH ORGANIZACIONIH JEDINICA

Kabinet Ministarstva

U  Kabinetu  Ministarstva organizuju se i  obavljaju: normativno pravni, studijsko analitički,   informativno–analitički, poslovi upravnog   rješavanja, protokolarni i drugi poslovi značajni za ostvarivanje funkcije ministra, poslovi od zajedničkog interesa za uspješno funkcionisanje Ministarstva, odnosno osiguravanje uslova za rad  osnovnih organizacionih jedinica, kadrovski i personalni poslovi Ministarstva, te materijalno-finansijski poslovi potrebni za normalno funkcionisanje Ministarstva i svih drugih institucija koje se finansiraju iz budžeta kantona putem Ministarstva, poslovi kancelarijskog poslovanja Ministarstva, te drugi poslovi koje mu u nadležnost daje ministar. U Kabinetu Ministarstva obavljaju se poslovi stambenog zbrinjavanja lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, te u vezi s tim planiranje i korištenje svih finansijskih i ostalih resursa. Kabinet Ministarstva sarađuje i s drugim sektorima i rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica Ministarstva učestvujući u zajedničkoj izradi programsko strategijskih i drugih složenih zadataka i izvještaja kao glavni nosilac tih poslova.

Sektor za opće i administrativne poslove A RBiH, MUP

Sektor za opće i administrativne poslove A RBiH, MUP obavlja poslove upravnog rješavanja, upravno-nadzorne poslove, normativno pravne poslove, studijsko-analitičke  i stručno operativne  poslove koji se odnose na:

a) utvrđivanje socijalno-statusnih pitanja ratnih vojnih invalida, porodica  poginulih branilaca i demobilisanih branilaca A RBiH, MUP i branilaca drugih odbrambeno-oslobodilačkih ratova i učesnika oslobodilačkih pokreta i zaštite  mirnodopskih vojnih invalida,

b) zaštitu članova porodica šehida-poginulih, nestalih i umrlih branilaca,  ratnih vojnih invalida i porodica umrlih ratnih vojnih invalida  A RBiH, MUP,

c) upravni nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite branilaca i invalida u skladu s Ustavom i zakonom,

d) davanje  mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalno-statusna pitanja ovih kategorija,

e) izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, harema-grobalja branilaca i stratišta nevinih žrtava  rata, 

f) vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog Ministarstva,

g) koordinacija rada s općinskim organima uprave nadležnim za pitanja iz oblasti boračko- invalidske zaštite, kao i s Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata,

h) kontinuirano sagledavanje i praćenje pravnog osnova socijalnog osiguranja korisnika boračko-invalidske zaštite  A RBiH, MUP,

i) iniciranje donošenja propisa kojima se na jedinstven način regulišu prava iz oblasti zaštite branilaca i invalida, te način i mjere ostvarivanja istih,

j) poslove i zadatke vezane za vođenje drugostepenih postupaka u vezi osnovnih  prava korisnika  zaštite branilaca i invalida  A RBiH, MUP,

k) rješavanje po zahtjevima iznesenim u formi predstavki i putem ličnog obraćanja stranaka,  kao i organizacija od općinskih do kantonalnog nivoa

l) aktivnosti vezane za osiguranje zdravstvene zaštite, prevoza na liječenje i rehabilitacije branilačke populacije, te brige o nabavkama sredstava protetike pripadnika A RBiH, MUP,

m) pripremu i obavljanje poslova vezanih za ocjenu tjelesnog oštećenja pripadnik OS vojske Federacije BiH u 1. i 2. stepenu u saradnji s Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,

n) izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,

o) obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost u skladu sa zakonom.

Sektor za opće i administrativne poslove HVO, MUP

Sektor za opće i administrativne poslove HVO, MUP obavlja poslove upravnog rješavanja, upravno-nadzorne poslove, normativno pravne poslove, studijsko-analitičke  i stručno operativne  poslove koji se odnose na:

a) utvrđivanje socijalno-statusnih pitanja ratnih vojnih invalida, porodica  poginulih branilaca i demobilisanih branilaca HVO, MUP i branilaca drugih odbrambeno-oslobodilačkih ratova i učesnika oslobodilačkih pokreta i zaštite  mirnodopskih vojnih invalida,

b) zaštitu članova porodica poginulih, nestalih i umrlih branilaca,  ratnih vojnih invalida i porodica umrlih ratnih vojnih invalida  HVO, MUP,

c) upravni nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite branilaca i invalida u skladu s Ustavom i zakonom,

d) davanje  mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalno-statusna pitanja ovih kategorija,

e) izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, groblja branilaca i stratišta nevinih žrtava  rata, 

f) vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog Ministarstva,

g) koordiniranje rada s općinskim organima uprave nadležnim za pitanja iz oblasti boračko- invalidske zaštite, kao i s Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata,

h) kontinuirano sagledavanje i praćenje pravnog osnova socijalnog osiguranja korisnika boračko-invalidske zaštite  HVO, MUP,

i) iniciranje donošenja propisa kojima se na jedinstven način regulišu prava iz oblasti zaštite branilaca i invalida, te način i mjere ostvarivanja istih,

j) poslove i zadatke vezane za vođenje drugostepenih postupaka u vezi s osnovnim  pravima korisnika  zaštite branilaca i invalida  HVO, MUP,

k) rješavanje po zahtjevima iznesenim u formi predstavki i putem ličnog obraćanja stranaka,  kao i organizacija od općinskih do kantonalnog nivoa,

l) aktivnosti vezane za osiguranje zdravstvene zaštite, prevoza na liječenje i rehabilitacije branilačke populacije, te brige o nabavkama sredstava protetike pripadnika HVO, MUP,

m) pripremu i obavljanje poslova vezanih za ocjenu tjelesnog oštećenja pripadnika OS vojske Federacije BiH u 1. i 2. stepenu u saradnji s Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,

n) izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,

o) obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost u skladu sa zakonom.