Djelokrug

Djelokrug

Odredbama Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave ("Narodne novine HNŽ", br.4/07) utvrđena je nadležnost Ministarstava.

Prema navedenoj zakonskoj normi Ministarstvo vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

a) Utvrđivanje socijalno-statusnih pitanja vojnih invalida, obitelji poginulih branitelja i neuposlenih branitelja i branitelja drugih oslobodilačkih ratova i sudionika oslobodilačkih pokreta i zaštitu ratnih mirnodopskih vojnih invalida;

b) Zaštitu članova obitelji poginulih, nestalih i umrlih vojnih invalida;

c) Upravni i financijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite branitelja i invalida sukladno Ustavu i zakonu;

d) Rukovođenje organizacijskim jedinicama u općinama;

e) Daje mišljenje na propise koje pripremaju druga tijela, a odnose se na socijalno-statusna prava ovih kategorija;

f) Izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, groblja branitelja i stratišta nevinih žrtava;

g) Vođenje propisanih evidencija iz mjerodavnosti ovog Ministarstva;

h) Koordiniranje rada s općinskim tijelima uprave mjerodavnim za pitanja iz oblasti zaštite branitelja i invalida, kao i s Federalnim ministarstvom za pitanja branitelja, a sve sukladno primjeni pozitivnih zakonskih propisa i potreba obitelji poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida;

i) Kontinuirano sagledavanje i praćenje pravnog temelja socijalnog osiguranja korisnika zaštite branitelja invalida;

j) Iniciranje donošenja propisa kojima se na jedinstven način reguliraju prava iz oblasti zaštite branitelja i invalida, te način i mjere ostvarivanja istih;

k) Poslovi i  zadaće vezani za vođenje drugostupanjskih postupaka u svezi temeljnih prava korisnika zaštite branitelja i invalida;

l) Rješavanje po zahtjevima iznesenim u formi predstavki i putem osobnog obraćanja stranaka, kao i udruga branitelja i organizacija od općinskih do županijskih razina;

m) Aktivnosti vezane za osiguranje zdravstvene zaštite, prijevoza na liječenje i rehabilitacije populacije branitelja, te skrb o nabavama sredstava protetike;

n) Poslovi i zadaće vezani za realizaciju integralnog informativnog sustava;

o) Priprema i obavljanje poslova vezanih za ocjenu radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja pripadnika vojske Federacije BiH u 1. i 2. stupnju u suradnji s Institutom za procjenu radne sposobnosti;

p) Izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti;

r) Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u mjerodavnost sukladno zakonu.