NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

IMPLEMENTIRANJE ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI („Narodne novine HNŽ“ br: 6/18, 4/21, 7/22, 11/23)

1.PRAVO NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Osobe iz članka 1.ovog Zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osigurane osobe po propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja, ostvaruju to pravo po ovom Zakonu.
Obveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo.

2.PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PRI LIJEČENJU
Članovi obitelji poginulih, umrlih, nestalih branitelja, ratni vojni invalidi i članovi njihove obitelji, članovi obitelji umrlih ratnih vojnih invalida, dobitnici ratnih priznanja i odličja i razvojačeni branitelji, kao i članovi obitelji neuposlenog razvojačenog branitelja ostvaruju pravo u Ministarstvu na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje i nabavu sanitetskog materijala i lijekova, te pomoć za pokriće materijalnih troškova nastalih prilikom liječenja, za potrebe koje nisu utvrđene po propisima iz područja zdravstvenog osiguranja ili se djelomično mogu ostvariti po tim propisima.

3.PRAVO NA ORTOPEDSKA POMAGALA
Ratni vojni invalidi kojima je nadležno tijelo utvrdilo ratni vojni invaliditet i nadležno liječničko povjerenstvo potrebu za ortopedskim i drugim pomagalima, imaju pravo na ortopedska i druga pomagala sukladno ovom Zakonu.
Pravo na ortopedska i druga pomagala osobe iz stavka (1) ovog članka ostvaruju po postupku i na način utvrđen propisima iz područja zdravstvenog osiguranja, uz refundiranje od strane Ministarstva djelom novčanih sredstava koje ne pokriva uplata zdravstvenog osiguranja, a najviše do dvostrukog novčanog iznosa koji je obuhvaćen istim.

4.PRAVO NA MEDICINSKU PREVENCIJU I REHABILITACIJU
Pravo na medicinsku prevenciju i rehabilitaciju podrazumijeva preventivne zdravstvene preglede, banjsko-klimatsko liječenje i športsku rehabilitaciju.
Ministarstvo će u suradnji i konzultaciji sa svim nadležnim zdravstvenim ustanovama i institucijama sa područja županije izraditi posebne programe preventivne zdravstvene zaštite prema rizičnim ciljnim skupinama svrstanih u kategoriju ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odličja, te razvojačenih branitelja.
Osobama iz članka 1. ovog Zakona, Ministarstvo će osigurati pravo na banjsko-klimatsko liječenje po uvjetima koji će biti utvrđeni provedbenim propisom.
Ratnim vojnim invalidima, dobitnicima ratnih priznanja i odličja, te razvojačenim braniteljima, Ministarstvo će poticati rehabilitaciju kroz različite oblike športskih aktivnosti.
Realizacija prava iz ovog članka ostvaruje se sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

5.PRAVO NA PRIORITET KOD UPISA U OBRAZOVNE USTANOVE
Djeca poginulih, umrlih i nestalih branitelja, djeca umrlih ratnih vojnih invalida, djeca umrlih dobitnika ratnih priznanja i odličja, djeca umrlih razvojačenih branitelja, djeca ratnih vojnih invalida i djeca razvojačenih branitelja imaju pravo na prioritet pri upisu, pod istim uvjetima u obrazovnim ustanovama (srednje i visokoškolske ustanove dodiplomskog studija čiji je osnivač/suosnivač Županija i jedinica lokalne samouprave, uvažavajući sljedeće prioritete:
a) djeca poginulih, umrlih i nestalih branitelja, djeca ratnih vojnih invalida 100% I grupe, djeca umrlih ratnih vojnih invalida, djeca umrlih dobitnika ratnih priznanja i odličja i djeca umrlih razvojačenih branitelja,
b) djeca ratnih vojnih invalida 100% II grupe, djeca ratnih vojnih invalida od III. do IV. grupe invaliditeta i djeca dobitnika ratnih priznanja i odličja,
c) djeca ratnih vojnih invalida od V. do X. grupe invaliditeta i djeca razvojačenih branitelja.

6.PRAVO NA PRIORITET KOD SMJEŠTAJA U STUDENTSKE DOMOVE
Osobe iz članka 12. ovog Zakona imaju prioritet pod istim uvjetima na smještaj u studentske domove na području Županije, sukladno odgovarajućem aktu nadležnog tijela-institucije.

7.PRAVO NA PRIORITET PRI STIPENDIRANJU
Osobe iz članka 12. ovog Zakona imaju prioritet pod istim uvjetima prilikom odobravanja stipendija, sukladno odgovarajućem aktu nadležnih županijskih, odnosno predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, na način da će isti biti obuhvaćeni provedbenim aktima kao posebna kategorija koja se vrednuje po prioritetu sukladno članku 12. ovog Zakona.

8.PRAVO NA OLAKŠICE KOD PLAĆANJA NAKNADA U OBRAZOVNIM USTANOVAMA
Kod redovitog studiranja na javnim visokoškolskim ustanovama dodiplomskog i diplomskog studija u Županiji, Ministarstvo će djeci branitelja iz Domovinskog rata sufinancirati naknadu za upis u novu akademsku godinu, sukladno prioritetima iz članka 12. ovog Zakona.

9.PRAVO NA DOŠKOLOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PREKVALIFIKACIJU
Ratnim vojnim invalidima i razvojačenim braniteljima, koji nisu uspjeli završiti redovito školovanje zbog ratnog djelovanja, kao i onima koji zbog promijenjenih potreba na tržištu rada imaju potrebu za doškolovanje, stručno osposobljavanje za vršenje određenih zanimanja i prekvalificiranje, Ministarstvo će u suradnji s nadležnim tijelima i ustanovama odnosno organizatorima obrazovanja subvencionirati razvijanje odgovarajućih programa, što će omogućiti stjecanje zvanja iz deficitnih i drugih zanimanja u svrhu lakšeg i bržeg zasnivanja radnog odnosa.
Pravo ostvaruju i djeca branitelja pod propisanim odgovarajućim uvjetima.

10.PRAVO NA PRIORITET PRI UPOŠLJAVANJU POD JEDNAKIM UVJETIMA
Osobe iz članka 1. ovog Zakona ostvaruju pravo na prioritetno upošljavanje pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i aktom kojim se utvrđuje jedinstveni kriterij i pravila za primjenu prioriteta pri zapošljavanju osoba iz članka 1. ovoga Zakona kojeg na prijedlog Ministarstva donosi Vlada HNŽ.
Županijska tijela uprave, županijske upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave kao i sve pravne osobe čiji je osnivač Županija, jedinica lokalne samouprave, odnosno koja se financiraju iz Proračuna s sudjelovanjem od najmanje 25%, te javne ustanove, dužne su prilikom prijema u radni odnos osigurati prioritet osobama iz članka (1) ovog Zakona.
Pravne osobe i imaju kontinuiranu obvezu prilikom svakog novog uposlenja staviti napomenu u tekstu javnog oglasa da prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona.
Vlada HNŽ će akt iz članka 18. stavak (1) donijeti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga zakona.

11.PRAVO NA PRIORITET PRI KORIŠTENJU PROGRAMA ZA UPOŠLJAVANJE
Osobe iz članka 1. ovog Zakona koje su na evidenciji službe za upošljavanje, pri jednakim uvjetima, imaju prioritet pri korištenju programa namijenjenih upošljavanju.
Djeca poginulih, umrlih i nestalih branitelja, djeca umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odličja, djeca ratnih vojnih invalida i razvojačenih branitelja, ovo pravo mogu koristiti samo do prvog stalnog uposlenja u okviru stečene stručne spreme.
Nadležne službe za upošljavanje dužne su svojim aktima propisati da pri korištenju programa upošljavanja prioritet po utvrđenom redoslijedu imaju osobe iz stavka (1) i (2) članka 19.

12.POMOĆ U PROJEKTIMA SAMOUPOŠLJAVANJA; OTVARANJA RADNIH MJESTA I DRUGIH OBLIKA RADNOG ANGAŽIRANJA
U cilju otvaranja novih radnih mjesta namijenjenih upošljavanju osoba iz članka 1. ovog Zakona, Ministarstvo će sufinancirati projekte samoupošljavanja kroz poticaj osnivanju i razvoju zadrugarstva i obavljanja registriranih djelatnosti ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i poticaju radu branitelja-poljoprivrednika koji proizvode i obavljaju druge poslove vezano uz tu proizvodnju u svrhu osiguranja egzistencije za svoju obitelj i/ili podizanje kvalitete života.
Sufinanciranje projekata vršit će se dodjelom novčanih sredstava, programima pomoći u realiziranju kredita kod financijskih institucija, odgovarajućim oblicima suradnje s nadležnim institucijama, gospodarskim subjektima, braniteljskim zadrugama, udrugama i drugim oblicima udruživanja s ciljem poduzetništva, resocijalizacije i povećane društvene i poslovne afirmiranosti.

13.PRAVO NA PRIORITET PRI ZAKUPU I OTKUPU POSLOVNOG PROSTORA PRI JEDNAKIM UVJETIMA
Osobe iz članka 1. ovog Zakona imaju prioritet pod jednakim uvjetima, pri zakupu i otkupu jednog poslovnog prostora u vlasništvu Županije ili jedinica lokalne samouprave.
Pravo se može ostvariti pod uvjetom da je svrha zakupa ili otkupa samoupošljavanje ili obavljanje osnovne djelatnosti, a ne podzakup.

14.PRAVO NA POMOĆ PRI STAMBENOM ZBRINJAVANJU
Pravo na pomoć pri stambenom zbrinjavanju u smislu ovog Zakona obuhvaća:
a) pravo kupovine po povoljnijim uvjetima stanova u vlasništvu Ministarstva-Županije,
b) pravo na subvencioniranje kamata prilikom podizanja kredita za stambeno zbrinjavanje, za izgradnju ili kupovinu odgovarajućeg stambenog objekta, uz mogućnost korištenja pogodnosti subvencija utvrđenih ovim Zakonom,
c) pravo na bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta.
Stanovi dodijeljeni na korištenje po ranijim propisima od strane tijela uprave čiji je pravni slijednik Ministarstvo kao vid stambenog zbrinjavanja osoba iz članka 1. ovog Zakona su predmet prometa nekretnina, i vrijednost istih se utvrđuje u visini prosječne građevinske cijene 1m2m s tim da se od tako utvrđene cijene u cijelosti oslobađaju plaćanja kategorije: djeca bez oba roditelja čiji su roditelji poginuli u domovinskom ratu, ratni vojni invalidi 100% I. i II. grupe i obitelji poginulih branitelja u Domovinskom ratu.
Pravo na kupovinu stana ima korisnik na čije ime glasi rješenje o dodjeli stana na korištenje ili njegov nasljednik prvog neslijednog reda u slučaju smrti korisnika, ukoliko Ministarstvu podnese zahtjev za kupovinu stana u pisanom obliku u roku od četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ugovor o kupoprodaji stana koji je sačinjen uvažavajući načela i principe propisa koji definiraju posebne popuste na vrijednost stana, zaključuje se, uz uvjet da Vlada HNŽ-K posebnom Odlukom da suglasnost na Ugovor o kupoprodaji.
Ukoliko korisnik stana ne podnese zahtjev u propisanom roku, smatrati će se da je pristao na Ugovor o dugogodišnjem zakupu pod povoljnijim uvjetima.

15.PRAVNO NA SUBVENCIONIRANJE OBVEZE PLAĆANJA NAKNADA S CILJEM ZADOVOLJAVANJA STAMBENIH POTREBA
Osobama iz članka 1. ovog Zakona s ciljem zadovoljavanja stambenih potreba, kroz individualnu ili kolektivnu stambenu izgradnju, mogu se prema osnovama i mjerilima koje propisuju jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima iz članka 24. ovog Zakona, subvencionirati u određenom postotku obveze plaćanja sljedećih naknada:
a) naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište,
b) naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
c) naknade za pogodnosti-renta gradskog građevinskog zemljišta i
d) naknade za izgradnju i održavanje skloništa/zaklona.
Ukoliko Ministarstvo provodi programe gradnje, kupovine ili na drugi način pribavlja stambene jedinice istima se može subvencionirati plaćanje svih naknada utvrđenih ovim člankom.
Zabranjuje se otuđenje objekta za koje je iskorišteno pravo na stambeno zbrinjavanje iz članka 25. stavak 1) točka a) i b) ovog Zakona u roku 5 godina od dana ostvarivanja prava.
Zabilješka zabrane otuđenja provodi se u zemljišnim knjigama.
Sredstva namijenjena za stambeno zbrinjavanje osoba iz članka 1. ovog Zakona osiguravati će se: unutar županijskog Proračuna, sredstvima pribavljenim prometom nekretnina, potporom drugih razina vlasti, putem donacija, kao i drugim vidovima financiranja.
Ministarstvo će razvijati i provoditi programe stambenog zbrinjavanja u ovisnosti od raspoloživih sredstava u Proračunu Županije.

16.PRAVO NA NAKANDU TROŠKOVA SAHRANE
U slučaju smrti ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odličja, člana uže obitelji poginulog, umrlog, nestalog branitelja člana uže obitelji poginulog, umrlog, nestalog branitelja korisnika obiteljske invalidnine, kao i u slučaju smrti djeteta poginulog branitelja koji nije korisnik obiteljske invalidnine, a koje nije starije od 40 godina, i u slučaju smrti neuposlenog razvojačenog branitelja, član obitelji koji sahrani umrlog ima pravo na naknadu troškova sahrane u visini jedne prosječne neto plaće uposlenih u Županiji, iz prethodne godine.
Pravo na troškove sahrane ima i član obitelji, odnosno osoba koja sahrani poginulog branitelja nakon izvršene ekshumacije.
Ukoliko umrla osoba nema članova obitelji, troškovi sahrane nadoknađuju se fizičkoj ili pravnoj osobi, te nadležnom udruženju koje sahrani umrlog i na čije ime glase računi.
Novčana sredstva za pokrivanje troškova sahrane umrlog člana obitelji poginulog branitelja korisnika obiteljske invalidnine, kao i u slučaju smrti djeteta poginulog branitelja koji nije korisnik obiteljske invalidnine, a koje nije starije od 40 godina i dobitnika ratnih priznanja i odličja, osiguravaju se u Proračunu Županije.
Novčana sredstva za pokrivanje troškova sahrane umrlog ratnog vojnog invalida i neuposlenog razvojačenog branitelja, osiguravaju se u Proračunu jedinica lokalne samouprave.
Pravo na naknadu troškova sahrane zastarijeva u roku od jedne godine od dana utvrđene činjenice smrti odnosno ekshumacije osoba iz članka 30. ovoga Zakona.

17.PRAVO NA NAKNADU ZA PODIZANJE NADGROBNOG SPOMENIKA ILI SPOMEN OBILJEŽJA
Ministarstvo će za poginule, umrle i nestale branitelje i umrle dobitnike ratnih priznanja i odličja koji su ukopani na području Županije, jednokratno novčano pomoći izradu i podizanje nadgrobnog spomenika, sukladno idejnom rješenju jedinstvenog nadgrobnog spomenika ili na drugi prigodan način.
Ministarstvo će, u okviru raspoloživih sredstava, sudjelovati u financiranju podizanja zajedničkih spomen obilježja poginulih branitelja iz Domovinskog rata.

18.PRAVO DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIČJA NA OBAVJEŠTAVANJE O SMRTI PUTEM MEDIJA, ORGANIZIRANJE SAHRANE UZ DRŽAVNE POČASTI I PRAVO NA UKOPNO MJESTO NA LOKACIJAMA ZASLUŽNIH OSOBA

Pravo na obavještavanje o smrti putem medija, organiziranje sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih osoba ostvaruju dobitnici ratnih priznanja i odličja.
Pravo se realizira posredstvom udruga, uz financijsku potporu Ministarstva, a sukladno odgovarajućem aktu nadležnog tijela.

19.PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA STANJE SOCIJALNE I DRUGE IZVANREDNE POTREBE
Osobe iz članka 1. ovog Zakona koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i u izvanrednim okolnostima prouzročenim višom silom imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć koju će sukladno osiguranim proračunskim sredstvima dodijeliti Ministarstvo ili jedinice lokalne samouprave.

20.PRAVO NE PRIORITET BEZ ČEKANJA U REDU U JAVNIM USTANOVAMA
Nadležno tijelo Županije i jedinica lokalne samouprave osigurat će isticanje obavijesti na vidnim mjestima (institucije i tijela javne uprave, zdravstvene ustanove, sudske institucije i druge javne ustanove) da prioritet bez čekanja u redu imaju teži ratni vojni invalidi i roditelji poginulih branitelja, koji će svoj status dokazivati odgovarajućim iskaznicama.

21.PRAVO NA PRIORITET SMJEŠTAJA I PRAVO NA PRIORITET KOD SMJEŠTAJA U GERIJATRIJSKE CENTRE
Ministarstvo će sukladno raspoloživim sredstvima, sudjelovati u sufinanciranju troškova smještaja branitelja u gerijatrijske centre.
Članovi obitelji poginulih, umrlih, nestalih branitelja, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odličja i razvojačeni branitelji imaju prioritet kod smještaja u gerijatrijske domove sukladno odgovarajućem aktu nadležnog tijela.

22.PRAVO NA PRILAGOĐAVANJE PRILAZA I UKLANJANJE ARHITEKTOSNKIH BARIJERA NA JAVNIM MJESTIMA
Ratni vojni invalidi koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica i slabovidni i slijepi ratni vojni invalidi imaju pravo na uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za prilaz na javna mjesta i ulaz u javne ustanove.
Nadležne institucije dužne su prilagoditi prilaze i ukloniti arhitektonske barijere kako bi osobe mogle pristupiti istima.

23.PRAVO NA NOVČANU POMOĆ ZA OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA, OČUVANJE DIGNITETA I VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA
U cilju zaštite digniteta i vrijednosti Domovinskog rata, putem udruga i drugih nositelja organizacije, Ministarstvo će, u okviru raspoloživih sredstava, sudjelovati u financiranju obilježavanja značajnih datuma i drugih aktivnosti na promicanju vrijednosti Domovinskog rata.

24. PRAVO NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU RAZVOJAČENOG BRANITELJA I ČLANA OBITELJI UMRLOG RAZVOJAČENOG BRANITELJA
Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu od 6 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama BiH može ostvariti razvojačeni branitelj koji ima navršene 53 godine života do navršene 57 godina života, pod slijedećim uvjetima: a) da je bio pripadnik Oružanih snaga BiH u trajanju od najmanje 12 mjeseci; b) da je prijavljen kao neuposlena osoba kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje 12. mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava; c) da ima prebivalište na području HNŽ; d) da ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne mirovine isplaćene u Federaciji BiH za mjesec prosinac kalendarske godine koja prethodi godini ostvarivanja prava; e) da nema prihoda od imovine ili kapitala, a ukoliko ga ima takav prihod nije u iznosu većem od 50% minimalne mirovine isplaćene u FBIH za mjesec prosinac kalendarske godine koja prethodi godini ostvarivanja prava.
Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu u iznosu 6 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama BiH može ostvariti supruga/suprug umrlog razvojačenog branitelja koja/koji ima navršene 53 godine života do navršene 57 godine života, koji ispunjava uvjete iz točke b), s), d) i e) stavka 1. članka 39a. ovoga Zakona , uz uvjet da je bio pripadnik Oružanih snaga BiH u trajanju od najmanje 12 mjeseci.
Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu imaju djeca bez oba roditelja koja imaju prebivalište u HNŽ, a koja pohađaju redovito osnovno/srednjoškolsko obrazovanje do konca pohađanja redovitog srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja do navršene 25 godine života redovitog studiranja, kada zahtjev za ostvarivanje prava podnesu: a) nakon smrti roditelja korisnika navedenog prava i b) nakon smrti roditelja koji je u trenutku smrti ispunjavao uvijete iz točaka a) i c) ovoga članka.
Vlada HNŽ će šestomjesečno donositi akt kojim se utvrđuje koeficijent za obračun i iznos novčane egzistencijalne naknade sukladno osiguranim sredstvima za proračunsku godinu za ovu namjenu.

Postupak za ostvarivanje prava po ovom Zakonu osigurava se sukladno odredbama istog, po uvjetima, kriterijima, postupku i rokovima utvrđenim tekstom javnog oglasa, te postupku javne nabave, a za pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku.
Zahtjevi osoba za priznavanje prava koja se financiraju iz Proračuna Županije, podnose se s odgovarajućom dokumentacijom Ministarstvu, po kojima rješava u prvom stupnju ovlašteno tijelo ili službena osoba Ministarstva.
Zaštita prava po osnovi ovog Zakona osigurava se podnošenjem žalbe koja se može izjaviti u roku osam dana na prvostupanjska rješenja, a o istoj odlučuje ministar.
Zahtjevi osoba za priznavanje prava koja se financiraju iz Proračuna jedinica lokalne samouprave, podnose se s odgovarajućom dokumentacijom nadležnoj službi odnosno odjelu jedinica lokalne samouprave, koje rješavaju u prvom stupnju, a o žalbama izjavljenim na prvostupanjska rješenja odlučuje nadležno županijsko Ministarstvo.