Vodič za pristup

Vodič za pristup

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON

MINISTARTVO ZA PITANJA BRANITELJA/BORACA

 

 

V O D I Č

Za pristup informacijama u smislu

Zakona o slobodi pristupa informacijama

u Federaciji BiH

 

Veljača 2015.godine

 

1. UVOD

Ovaj Vodič za pristup informacijama (u daljem tekstu: Vodič), sačinjen je u cilju pomoći podnositeljima zahtjeva za ostvarivanje njihovih prava sukladno odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», br. 32/01 i  48/11) , ( u daljem tekstu: ZOSPI), odnosno sve zainteresirane uputiti kako na najjednostavniji način doći do informacija koje su u posjednu  Ministarstva za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K, ( u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sukladno ZOSPI svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog tijela, a javno tijelo ima odgovarajuću obvezu te informacije priopćiti.

Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom.

Vodič sadrži:

●  jednostavne instrukcije za sačinjavanje zahtjeva;

● upute o proceduri i rokovima kojih se Ministarstvo mora pridržavati tijekom obrade Vašeg

    zahtjeva;

●  upute o okolnostima pod kojima pristup zahtijevanoj informaciji može biti uskraćen;

●  instrukcije o pravnim lijekovima;

● i primjerak ZOSPI zahtjeva.

Vodič je besplatan i možete ga dobiti u prostorijama Ministarstva, Kralja Petra Krešimira IV 8/A, Mostar, pronaći na web stranici Ministarstva  ili zatražiti od našeg službenika za informiranje Dubravka Šimića, dipl.iur.

Naši kontakti su:

Telefon: 036 311 550

Faks: 036311 650

E-mail: [email protected]

Nadamo se da će Vam informacije u ovom Vodiču biti od koristi.

2. PROCEDURA I ROKOVI ZA POSTUPANJE PO VAŠEM ZAHTJEVU            

2.1.ZOSPI Vam omogućava pravo na pristup informacijama koje su u posjedu ili pod kontrolom svih javnih tijela

Kako biste ostvarili ovo pravo morate podnijeti pismeni zahtjev na jednom od službenih jezika u F BiH u kojem  navodeći Vaše osobne podatke, navodite i kakvu informaciju tražite.

Naša je obveza razmotriti da li je primljeni zahtjev cjelovit.

Ukoliko utvrdimo da zahtjev nije cjelovit, o tome ćemo Vas izvijestiti u roku osam dana.

Obrada Vašeg zahtjeva može trajati najdulje 15 dana.

2.2.Ukoliko nismo nadležni za informaciju koju tražite, u obvezi smo uputi Vaš zahtjev nadležnom tijelu najkasnije osam dana od dana podnošenja zahtjeva, o čemu ćemo Vas pismeno izvijestiti

2.3.U pravilu, možete zatražiti svaku informaciju koja je u posjedu Ministarstva, osim one koja, sukladno ZOSPI, može biti izuzeta od saopćenja

Odgovor na Vaše pitanje može biti u cijelosti ili djelomično uskraćen, ukoliko se Vaše pitanje odnosi na tri kategorije informacija koje ZOSPI određuje da mogu biti izuzete od otkrivanja i to:

1. Nadležnost javnog tijela, a tiče se interesa obrane i sigurnosti, zaštite javne sigurnosti, sprečavanja i otkrivanja kriminala i zaštite postupaka donošenja odluka u javnom tijelu  što ne obuhvaća činjenice, statističke, znanstvene ili tehničke informacije ( članak 6. ZOSPI);

2. Povjerljive komercijalne interese treće strane- ovlašteni službenik za informiranje, bez odlaganja, pismeno će obavijestiti treću stranu o pojedinostima zahtjeva i upozoriti da će se tražena informacija priopćiti, ukoliko u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti pismeno ne odgovori da smatra da je informacija povjerljiva i navede razloge zbog kojih bi njenim priopćenjem mogla nastati šteta. Po prijemu odgovora, utvrditi će se iznimka od priopćavanja tražene informacije ( članak 7.ZOSPI);

3. Privatnost- utvrditi će se iznimka od priopćavanja tražene informacije, ukoliko se osnovano utvrdi da informacija uključuje osobne interese koji se odnose na privatnost treće osobe ( članak 8. ZOSPI)

O činjenici da je Vaša informacija izuzeta od saopćenja  izvijestiti ćemo Vas u roku petnaest dana.

Ovaj rok može biti dulji u slučajevima kada je prethodno potrebno dobiti izjašnjenje treće strane o suglasnosti za objavljivanje informacije koja sadrži povjerljive interese.

2.4.Važno je naglasiti da tijela  državne uprave nemaju pravo  naplatiti takse za  zahtjeve upućene na temelju ZOSPI 

2.5.Vaša je obveza, sukladno Naputku Federalnog ministarstvo pravosuđa, samo platiti troškove umnožavanja.

3.ZAKONSKE MOGUĆNOSTI

3.1.Na koga se primjenjuje ZOSPI?

ZOSPI se primjenjuje na sva javna tijela, a isti ih definira kao sva tijela zakonodavne, izvršne, sudske vlasti, tijela koja obavljaju javnu funkciju, a imenovani su ili utemeljeni u skladu s zakonom, kao i pravne osobe koje su u vlasništvu ili koje kontrolira takva institucija i svi su obvezni odgovarati na zahtjeve.

Ovaj Vodič se odnosi samo na Ministarstvo!

3.2. Informacija na neformalan/formalan način?

Prije nego što podnesete formalni ZOSPI zahtjev, budite slobodni kontaktirati  našeg službenika za informiranje. Ako nismo u mogućnosti ili nismo spremni podijeli informaciju s Vama na neformalan način, možete podnijeti formalan zahtjev u skladu sa ZOSPI.

3.3. Precizirajte svoj ZOSPI zahtjev?

Kako bismo udovoljili Vašem traženju, potrebno je da precizirate svoj zahtjev navodeći točno koju informaciju tražite i u kojem obujmu.

3.4. Kome uputiti  ZOSPI zahtjev?

Zahtjev trebate uputiti našem službeniku za informiranje.

Zahtjevi moraju biti u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine. Na njima mora biti naznačeno Vaše ime i prezime, adresa, a poželjno bi bilo upisati i broj telefona putem kojeg Vas možemo kontaktirati.

3.5. U kojem roku možete dobiti zahtijevanu informaciju?

Ukoliko smo nadležni za obradu Vašeg zahtjeva, te ako nema potrebe za produljenjem vremenskih rokova,  Vi ćete dobiti odgovor o tome da li Vam je pristup odobren ili odbijen u roku od 15 dana od dana kada smo zaprimili Vaš zahtjev.

Kada Ministarstvo odobri pristup traženoj informaciji rješenjem će Vas izvijestiti o mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama Ministarstva ili će Vam je pismeno dostaviti, ukoliko informacija ne sadrži više od deset stranica. U protivnom, u obvezi ste platiti naknadu umnožavanja o čemu ćemo Vas prethodno izvijestiti.

3.6. Što ako Ministarstvo ne  posjeduje informaciju?

Ukoliko Ministarstvo ne posjeduje zahtijevanu informaciju, kao i u slučaju da nema pristup toj informaciji, u obvezi smo  u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva isti proslijedi onom tijelu koji ga može ispuniti. Vas ćemo pismeno izvijestiti o prosljeđivanju Vašeg zahtjeva.

3.7. Kako se odvija pristup informacijama?

Jednom kada je pristup odobren, bilo u cijelosti ili djelomično, Ministarstvo će Vas dopisom izvijestiti o mogućnosti osobnog pristupa informacijama u našim prostorijama u vrijeme koje odgovara i Vama i ovlaštenom službeniku.

Također ćemo Vas izvijestiti o mogućnosti dobivanja preslika tražene informacije nakon izvršene uplate, kao i o troškovima umnožavanja.

3.8. Kada će tražena informacija biti izuzeta od priopćenja?

Kada se u zahtjevu traži pristup informaciji koja prema ZOSPI može biti izuzeta od saopćavanja, cijenit će se da li je njeno objavljivanje, u cijelosti ili djelomično, u javnom interesu.

3.9. Što možete učiniti ako vam pristup nije odobren?

Ukoliko Ministarstvo odbije pristup informaciji koju ste vi zahtijevali, djelomično ili u cijelosti, o tome te biti  informirati pismenim putem i to  u roku 15 dana po prijemu zahtjeva.

U dopisu ćemo  navesti razloge koji su nas opredijelili za odbijanje pristupa informaciji, zakonsku osnovu za status izuzeća, sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, te dati naputak o pravnom lijeku.

4.POTRAŽITE NAŠ INDEKS REGISTAR

Kako biste lakše ostvarili pravo na pristup informacijama i znali koje informacije Ministarstvo posjeduje, kao i u kojem su obliku dostupne, upućujemo Vas na korištenje našeg Indeks registra koji je dostupan putem web stranice Ministarstva, kod našeg službenika za informiranje, kao i na protokolu Ministarstva.

Tiskanica Zahtjeva za pristup informacijama nalazi se u privitku ovog vodiča i možete ga preuzeti ovdje.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija/kanton

Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca

Ministar Oliver Soldo, dipl.oec

 

INDEKS REGISTAR

Informacija koje su u posjedu

 Ministarstva za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K

 

Ovaj Indeks registar sadrži informacije koje su u posjedu Ministarstva za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K (u daljem tekstu Ministarstvo) i koje su dostupne u skladu s Zakonom o slobodi pristupa informacijama  u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br: 32/01i 48/11) i Naputku o provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH“, broj: 57/11) i to :

1.Informacije koje se odnose na zakonsku regulativu i podzakonske akte

Zakoni

-Zakon o pravima branitelja i članovima njihovih obitelji („Službene novine FBIH“, broj: 33/04,72/07,9/10);

-Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ“, broj:8/06).

Pravilnici

-Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći za pokrivanje troškova sahrane članova obiteljskog kućanstva poginulih branitelja („Narodne novine HNŽ“, broj: 8/07);

-Pravilnik o kriterijima i postupku naknade troškova izrade nadgrobnih spomenika poginulim braniteljima („Narodne novine HNŽ“, broj:8/07);

-Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i osiguranje sanitetskog materijala („Narodne novine HNŽ“, broj:7/08);

-Pravilnik o kriterijima i načinu odobravanja banjsko-klimatskog liječenja (medicinske rehabilitacije) („Narodne novine HNŽ“, broj:7/08);

-Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti („Narodne novine HNŽ“, broj:7/08);

-Pravilnik za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba braniteljima i članovima njihovih obitelji na području HNŽ-a („Narodne novine HNŽ“, broj: 11/08);

-Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci poginulih, umrlih ili nestalih branitelja, razvojačenih branitelja i ratnih vojnih invalida domovinskog rata („Narodne novine HNŽ“, broj: 5/09);

-Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima („Narodne novine HNŽ“, broj: 8/12);

-Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne novčane pomoći za liječenje branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ“, broj: 9/12);

-Pravilnik o novčanoj potpori za otvaranja radnih mjesta („Narodne novine HNŽ“, broj: 9/1).

2.Informacije koje se odnose na Ministarstvo

-Pregled radnih mjesta Ministarstva;

-Podaci iz evidencije o službenicima i namještenicima;

-Podaci o provedbi edukacije državnih službenika i namještenika;

-Informacije o bazi podataka koje se odnose na objavljene javne natječaje za prijem državnih službenika i namještenika;

-Informacije o ostvarivanju prava i načinu zaštite prava državnih službenika i namještenika;

-Podaci o radnom vremenu;

-Termini za prijem građana i rad sa strankama;

-Podaci o broju i sadržaju pitanja koja građani postavljaju putem elektronske pošte.

3.Informacije koje se odnose na ostvarivanje prava braniteljske populacije

-Podaci o uvjetima, načinu i postupku za ostvarivanje dopunskih prava osoba iz članka 1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ“, br. 8/06);

-Podaci o broju korisnika obiteljske invalidnine;

-Podaci o broju korisnika osobne invalidnine;

-Podaci o pravnim mišljenjima i pojašnjenjima zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva.

4.Informacije o proceduri provođenja javnih oglasa

-Datum objavljivanja i datum zatvaranja javnog oglasa/natječaja odnosno krajnji rok za podnošenje prijava;

-Preuzimanje prijavnih tiskanica;

-Potrebita dokumentacija;

-Informacije o imenima članova Povjerenstava;

-Informacije koje se odnose na obavijest kandidatima koji ne ispunjavaju  uvjete tražene u javnom oglasu/natječaju iz nadležnosti Ministarstva;

-Obavijest kandidatima koji ispunjavaju uvjete tražene javnim oglasom/natječajem iz nadležnosti Ministarstva;

-Informacije o održavanju javnog oglasa/natječaja iz nadležnosti Ministarstva;

-Informacije o načinu provedbe procedure javnih oglasa/natječaja iz nadležnosti Ministarstva.

 

Indeks registar možete, na Vaš zahtjev besplatno dobiti kod Službenika za informiranje u Ministarstvu za pitanja branitelja/boraca u HNŽ/K, ul. Krpića 3. Mostar, tel: 036/580-750, fax: 036/580-724.

Napominjemo, da će Ministarstvo prilikom ustupanja informacija posebno voditi računa o odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06 i 76/11) i Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 54/05).